کدپستی 17شهریور-فیاض بخش

در فهرست زیر کدپستی 17شهریور-فیاض بخش و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1159 17شهریور-فیاض بخش 2794 1314 745 2072 935 625 310
.