کدپستی 15خرداد غرب - باب همایون

در فهرست زیر کدپستی 15خرداد غرب - باب همایون و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1114 15خرداد غرب - باب همایون 8,177 5315 884 5263 2128 1811 317
.