کدپستی کریمخان میرزای شیرازی

در فهرست زیر کدپستی کریمخان میرزای شیرازی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1597 کریمخان میرزای شیرازی 1,860 889 487 1561 566 372 194