کدپستی کریمخان سنایی

در فهرست زیر کدپستی کریمخان سنایی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن

61585کریمخان سنایی5,1312,5111,311364914351,017418