کدپستی چهارراه کالج

در فهرست زیر کدپستی چهارراه کالج و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1591 چهارراه کالج 1,596 842 327 1459 488 363 125