کدپستی چهارراه ولیعصر - خیابان رازی

در فهرست زیر کدپستی چهار راه ولیعصر - خیابان رازی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1133 چهار راه ولیعصر - خیابان رازی 2908 1437 742 2441 1192 848 344
.