کدپستی چهارراه جهان کودک

در فهرست زیر کدپستی چهارراه جهان کودک و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61518چهارراه جهان کودک2,1909385131655684510174