کدپستی پل حافظ شمال

در فهرست زیر کدپستی پل حافظ شمال و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1134 پل حافظ شمال 2514 1475 318 2550 1185 984 201
.