کدپستی پانزده خرداد - نوروز خان

در فهرست زیر کدپستی پانزده خرداد - نوروز خان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1165 پانزده خرداد - نوروز خان 8075 5876 498 4647 2156 1844 312
.