کدپستی ولیعصر فتحی شقاقی

در فهرست زیر کدپستی ولیعصر فتحی شقاقی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61433ولیعصر فتحی شقاقی8,3613,8202,627498420471,389658