کدپستی ولیعصر فتحی شقاقی

در فهرست زیر کدپستی ولیعصر فتحی شقاقی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1433 ولیعصر فتحی شقاقی 8,361 3,820 2,627 4984 2047 1,389 658