کدپستی ولیعصر طالقانی

در فهرست زیر کدپستی ولیعصر طالقانی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1593 ولیعصر طالقانی 6,072 3,000 1,094 4489 1816 1,380 436