کدپستی ولیعصر - سخایی

در فهرست زیر کدپستی ولیعصر - سخایی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1138 ولیعصر - سخایی 3828 1673 1158 3568 1572 961 611
.