کدپستی ولیعصر زردتشت

در فهرست زیر کدپستی ولیعصر زردتشت و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1594 ولیعصر زردتشت 3,630 1,693 1,037 2717 1236 869 367