کدپستی وحدت اسلامی بیمارستان رازی

در فهرست زیر کدپستی وحدت اسلامی بیمارستان رازی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1194 وحدت اسلامی بیمارستان رازی 4072 1850 1238 4555 1949 1154 795
.