کدپستی وحدت اسلامی

در فهرست زیر کدپستی وحدت اسلامی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1191 وحدت اسلامی 5323 2776 1259 8944 4516 3478 1038
.