کدپستی وحدت - ابوسعید

در فهرست زیر کدپستی وحدت - ابوسعید و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1193 وحدت - ابوسعید 5873 2903 1581 6947 2724 1929 795
.