کدپستی همدان


    شهرستان     رنج کدپستی کل شهرستان    کدپستی کل شهرستان شهر یا آبادی     کدپستی           رنج کامل کدپستی
       از         تا
کدپستی همدان 6511 6519 کدپستی همدان 651 6511-6513-6514-6515
6516-6517-6518-6519
کدپستی بهار 65311 65319 کدپستی بهار 6531 65311-65313-65314-65315
65316-65317-65318-65319
65331 65391 کدپستی لالجین 65331  
کدپستی دینارآباد 65341  
کدپستی همه کسی 65351  
کدپستی صالح آباد 65361  
کدپستی پرلوک 65371  
کدپستی عاشوری 65381  
کدپستی مهاجران 65391  
کدپستی اسدآباد 65411 65419 کدپستی اسدآباد 6541 65411-65413-65414-65415
65416-65417-65418-65419
65431 65491 کدپستی ویرایی 65431  
کدپستی جنت آباد 65441  
کدپستی موسی آباد 65451  
کدپستی چنارسفلی 65461  
کدپستی چنارعلیا 65471  
کدپستی آجین 65481  
کدپستی طویلان سفلی 65491  
کدپستی کبودرآهنگ 65511 65519 کدپستی کبودرآهنگ 6551 65511-65513-65514-65515
65516-65517-65518-65519
65531 65591 کدپستی کوریجان 65531  
کدپستی کوهین 65541  
کدپستی قهورد سفلی 65551  
کدپستی اکنلو 65561  
کدپستی شیرین سو 65571  
کدپستی گل تپه 65581  
کدپستی داق داق آباد 65591  
کدپستی فامنین 65611 65619 کدپستی فامنین 6561 65611-65613-65614-65615
65616-65617-65618-65619
65631 65651 کدپستی قهاوند 65631  
کدپستی تجرک 65641  
کدپستی کوزره 65651  
کدپستی رزن 65661 65691 کدپستی چانگرین 65661  
کدپستی دمق 65671  
کدپستی رزن 65681  
کدپستی قروه درجزین 65691  
کدپستی ملایر 65711 65719 کدپستی ملایر 6571 65711-65713-65714-65715
65716-65717-65718-65719
65731 65791 کدپستی ازناو 65731  
کدپستی جوزان 65741  
کدپستی پیروز 65751  
کدپستی سامن 65761  
کدپستی آورزمان 65771  
کدپستی جوکار 65781  
کدپستی اسلام آباد 65791  
کدپستی تویسرکان 65811 65819 کدپستی تویسرکان 6581 65811-65813-65814-65815
65816-65817-65818-65819
65831 65891 کدپستی جعفریه 65831  
کدپستی سرکان 65841  
کدپستی میانده 65851  
کدپستی فرسنج 65861  
کدپستی ولاشجرد 65871  
کدپستی اشتران 65881  
کدپستی باباپیر 65891  
کدپستی نهاوند 65911 65919 کدپستی نهاوند 6591 65911-65913-65914-65915
65916-65917-65918-65919
65931 65991 کدپستی جهان آباد 65931  
کدپستی باباقاسم 65941  
کدپستی بابارستم 65951  
کدپستی گیان 65961  
کدپستی دهفول 65971  
کدپستی فیروزان 65981  
کدپستی شهرک 65991