کدپستی هدایت - کاشف

در فهرست زیر کدپستی هدایت - کاشف و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1147 هدایت - کاشف 2,200 1156 516 2043 920 622 298
.