کدپستی نجات الهی

در فهرست زیر کدپستی نجات الهی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد

زن

6 1598 نجات الهی 5,600 2,570 1,210 5049 2026 1,496 530