کدپستی ناصر خسرو

در فهرست زیر کدپستی ناصر خسرو و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1116 ناصر خسرو 5358 3732 571 6517 2776 2411 365
.