کدپستی میدان راه آهن ولیعصر

در فهرست زیر کدپستی میدان راه آهن ولیعصر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1196 میدان راه آهن ولیعصر 7694 3661 2141 11075 4528 2830 1698
.