کدپستی میدان راه آهن ابتدای ولیعصر انبار نفت

در فهرست زیر کدپستی میدان راه آهن ابتدای ولیعصر انبار نفت و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1339 م راه آهن ابتدای ولیعصر انبار نفت 5,748 3,081 1,253 9293 3635 2,345 1,290
.