کدپستی ميدان وليعصر

در فهرست زیر کدپستی ميدان وليعصر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61415ميدان وليعصر14,8297,2593,8491048842833,0101,273