کدپستی ميدان وليعصر

در فهرست زیر کدپستی ميدان وليعصر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1415 ميدان وليعصر 14,829 7,259 3,849 10488 4283 3,010 1,273