کدپستی مولوی - صاحب جم

در فهرست زیر کدپستی مولوی - صاحب جم و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1167 مولوی - صاحب جم 2027 1252 343 2831 982 718 264
.