کدپستی مولوی - باغ فردوس

در فهرست زیر کدپستی مولوی - باغ فردوس و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1168 مولوی - باغ فردوس 3789 2313 559 7952 3491 2608 883
.