کدپستی مطهری میرعماد

در فهرست زیر کدپستی مطهری میرعماد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

6 1587 مطهری میرعماد 7,104 3,195 1,480 7008 2796 2,116 680