کدپستی مطهری میرعماد

در فهرست زیر کدپستی مطهری میرعماد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن

61587مطهری میرعماد7,1043,1951,480700827962,116680