کدپستی مطهری جم

در فهرست زیر کدپستی مطهری جم و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1589 مطهری جم 3,203 1,446 818 2835 988 684 304