کدپستی مجتمع رازی

در فهرست زیر  کدپستی مجتمع رازی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1336 مجتمع رازی 852 541 98 778 316 248 68
.