کدپستی لرستان


    شهرستان     رنج کدپستی کل شهرستان کدپستی بر حسب شهرستان ، شهر یا آبادی      کدپستی           رنج کامل کدپستی
         از          تا
کدپستی ازنا 68711 68731 کدپستی ازنا 6871 68711-68712-68713-68714
68715-68716-68717-68718
68719
کدپستی مومن آباد 68731  
کدپستی الیگودرز 68611 68691 کدپستی الیگودرز 6861 68611-68612-68613-68614
68615-68616-68617-68618
68619
کدپستی شاهپور آباد 68631  
کدپستی چمن سلطان 68641  
کدپستی کیزاندره 68651  
کدپستی بزنوید 68661  
کدپستی شول آباد 68671  
کدپستی حیه 68681  
کدپستی مرگسر 68691  
کدپستی بروجرد 68971 69199 کدپستی بروجرد 691 69136-69137-69138-69139
69146-69147-69148-69149
69156-69157-69158-69159
69166-69167-69168-69169
69176-69177-69178-69179
69186-69187-69188-69189
69196-69197-69198-69199
کدپستی اشترینان 68971  
کدپستی بن دیزه 68981  
کدپستی دره گرگ 68991  
کدپستی پلدختر 68511 68571 کدپستی پل دختر 6851 68511-68512-68513-68514
68515-68516-68517-68518
68519
کدپستی پاعلم 68531  
کدپستی واشیان نصیرتپه 68541  
کدپستی چشمک زیر تنگ 68551  
کدپستی افرینه 68561  
کدپستی معمولان 68571  
کدپستی خرم آباد 68131 68891 کدپستی خرم اباد 681 68136-68137-68138-68139
68146-68147-68148-68149
68156-68157-68158-68159
68166-68167-68168-68169
68176-68177-68178-68179
68186-68187-68188-68189
68196-68197-68198-68199
کدپستی گدارمحمودوند 68581  
کدپستی شوراب سفلی 68591  
کدپستی رازان 68741  
کدپستی سیاه گوشی 68751  
کدپستی زاغه 68761  
کدپستی سرابدوره 68771  
کدپستی چاه ذوالفقار 68781  
کدپستی چم پلک 68791  
کدپستی سپید دشت 68861  
کدپستی چم سنگر 68871  
کدپستی تنگ هفت 68881  
کدپستی حکومتی 68891  
کدپستی دلفان 68311 68391 کدپستی دلفان 6831 68311-68312-68313-68314
68315-68316-68317-68318
68319
کدپستی برخوردار 68331  
کدپستی فرهاد آباد 68341  
کدپستی دمباغ 68351  
کدپستی کهریزوروشت 68361  
کدپستی چشمه کوزان 68371  
کدپستی هفت چشمه 68381  
کدپستی تقی آباد 68391  
کدپستی دورود 68811 68851 کدپستی دورود 6881 68811-68812-68813-68814
68815-68816-68817-68818
68819
کدپستی ژان 68831  
کدپستی کاغه شمالی 68841  
کدپستی چالانچولان 68851  
کدپستی سلسله 68911 68961 کدپستی سلسله یا الشتر 6891 68911-68912-68913-68914
یا 68915-68916-68917-68918
کدپستی الشتر 68919
  کدپستی سیاهپوش 68931  
  کدپستی مومن اباد 68941  
  کدپستی ده رحیم 68951  
  کدپستی فیروز آباد 68961  
کدپستی کوهدشت 68411 68491 کدپستی کوهدشت 6841 68411-68412-68413-68414
68415-68416-68417-68418
68419
کدپستی خوشناموند 68431  
کدپستی اشتره گل گل 68441  
کدپستی چغابل 68451  
کدپستی سوری 68461  
کدپستی کونانی 68471  
کدپستی گراب 68481  
کدپستی درب گنبد 68491