کدپستی لاله زار جنوبی

در فهرست زیر کدپستی لاله زار جنوبی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1144 لاله زار جنوبی 8585 6004 798 7332 3410 2939 471
.