کدپستی كشاورز پارك لاله

در فهرست زیر کدپستی كشاورز پارك لاله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن

61417كشاورز پارك لاله2,9221,47463528501111