کدپستی قم


     شهرستان      رنج كد پستي كل شهرستان     كد پستي كل شهرستان شهر يا آبادي      كد پستي          رنج كامل كد پستي
         از         تا
كدپستی قم 3711 3719 كد پستی قم 371 3711-3713-3714-3715
3716-3717-3718-3719
37311 37319 كد پستی حاجی آباد نكوا 3731 37311-37313-37314-37315
37316-37317-37318-37319
37331 37361 كد پستی اميرآباد كتيی 37331  
كد پستی قنبرود 37341  
كد پستی كهک 37351  
كد پستی قلعه چم 37361  
37411 37419 كد پستی دستجرد 3741 37411-37413-37414-37415
37416-37417-37418-37419
37431 37461 كد پستی قاهان 37431  
كد پستی گازران 37441  
كد پستی جنداب 37451  
كد پستی راهجرد شرقی 37461