کدپستی قرنی کریمخان

در فهرست زیر کدپستی قرنی کریمخان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن

61584قرنی کریمخان5,2292,6001,242406616751,223452