کدپستی قرنی کریمخان

در فهرست زیر کدپستی قرنی کریمخان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

6 1584 قرنی کریمخان 5,229 2,600 1,242 4066 1675 1,223 452