کدپستی فردوسی - فروغی

در فهرست زیر کدپستی فردوسی - فروغی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1136 فردوسی - فروغی
3635
2,223 431 2371 965 791 174
.