کدپستی فاطمی-جهاد

در فهرست زیر کدپستی فاطمی-جهاد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1414 فاطمی-جهاد 6,510 2,902 1,913 4198 1711 1,198 513