کدپستی فاطمی-جهاد

در فهرست زیر کدپستی فاطمی-جهاد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61414فاطمی-جهاد6,5102,9021,913419817111,198513