کدپستی غفاری - مخصوص

در فهرست زیر کدپستی غفاری - مخصوص و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1333 غفاری مخصوص 7,500 3,616 2,086 8753 3534 2,342 1,192
.