کدپستی ظهیرالاسلام

در فهرست زیر کدپستی ظهیرالاسلام و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1146 ظهیرالاسلام 4439 2704 796 3664 1699 1334 365
.