کدپستی صفی علشاه بهارستان

در فهرست زیر کدپستی صفی علشاه بهارستان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1156 صفی علشاه بهارستان 1913 926 485 1863 812 551 261
.