کدپستی شوش سمت ولیعصر مختاری

در فهرست زیر کدپستی شوش سمت ولیعصر مختاری و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1198 شوش سمت ولیعصر مختاری 1873 1069 351 2276 882 570 312
.