کدپستی شهدا مجاهدین

در فهرست زیر کدپستی شهدا مجاهدین و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1154 شهدا مجاهدین 4543 2089 1287 3782 1478 976 502
.