کدپستی سید جمال الدین

در فهرست زیر کدپستی سید جمال الدین و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهرانتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61436سید جمال الدین10,2834,4813,560659527721,812960