کدپستی سید جمال الدین

در فهرست زیر کدپستی سید جمال الدین و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1436 سید جمال الدین 10,283 4,481 3,560 6595 2772 1,812 960