کدپستی سعدی - اکباتان

در فهرست زیر کدپستی سعدی - اکباتان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1143 سعدی - اکباتان 6659 4771 638 4077 1739 1563 176
.