کدپستی ری - قیام

در فهرست زیر  کدپستی ری - قیام و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1175 ری - قیام 3925 2041 898 3503 1462 1002 460
.