کدپستی رازی هلال احمر

در فهرست زیر کدپستی رازی هلال احمر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1338 رازی هلال احمر 5,673 3,146 1,120 8714 3477 2,375 1,102
.