کدپستی رازی رنجبر

در فهرست زیر کدپستی رازی رنجبر و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1337 رازی رنجبر 3,440 1,878 712 4771 1944 1,296 648
.