کدپستی دشت آزادگان خداشرفی

در فهرست زیر کدپستی دشت آزادگان خداشرفی و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

11 1331 دشت آزادگان خداشرفی 7,972 3,720 2,177 12519 5371 3,592 1,779
.