کدپستی دروازه دولاب

در فهرست زیر کدپستی دروازه دولاب و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1171 دروازه دولاب 3306 1646 812 3349 1313 854 459
.