کدپستی خیام - سید ناصرالدین

در فهرست زیر کدپستی خیام - سید ناصرالدین و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1163 خیام - سید ناصرالدین 7376 5504 497 3752 1490 1331 159
.