کدپستی خیابان سرچشمه محدوده مصطفی خمینی ری مولوی بهارستان

در فهرست زیر کدپستی خ سرچشمه محدوده مصطفی خمینی ری مولوی بهارستان و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن

12 1118 خ سرچشمه محدوده مصطفی خمینی ری مولوی بهارستان 2869 1675 537 3723 1460 1047 413
.