کدپستی خیابان جلال ال احمد

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی جلال ال احمد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mgtaha.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 1411 جلال ال احمد 5,908 2,752 1,639 38149 4752 3,158 1,594