کدپستی خیابان جلال ال احمد

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی جلال ال احمد و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

مناطق شهرداریکد پستیمنطقه و محله های تهران mgtaha.comتعداد شماره
همراه اول
مردزنایرانسل جدیدایرانسل تفکیک جنسیت تهرانمردزن
61411جلال ال احمد5,9082,7521,6393814947523,1581,594